Odrębna własność

Osoby które zawarły umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oświadczają w akcie notarialnym, że z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego przejmują obowiązki użytkownika wieczystego udziału w gruncie i podatnika podatku od nieruchomości (za lokal) wynikające z umowy przeniesienia własności, w tym obowiązek terminowego uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.

Do czasu podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu SBM „Ateńska” pobierała opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości. Po podpisaniu aktu notarialnego każda osoba której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu jest zobowiązana do opłacania tych zobowiązań indywidualnie.

Opłaty w Spółdzielni zostaną zmniejszone:

  • o kwotę uwzględniającą podatek od nieruchomości w następnym miesiącu po podpisaniu aktu notarialnego;
  • o kwotę uwzględniającą opłaty za użytkowanie wieczyste w następnym roku po podpisaniu aktu notarialnego.

Osoby które zawarły umowę ustanowienia odrębnej własności spółdzielczych praw do lokali zobowiązane są w ciągu 2 tygodni od podpisania aktu notarialnego zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy – stanowisko 4 i 5, parter (ul. Grochowska 274) z kopią aktu notarialnego w celu dopełnienia formalności związanych z opłatą roczną za udział w użytkowaniu wieczystym i z podatkiem od nieruchomości związanym z lokalem mieszkalnym.