Ogłoszenie

1 lutego 2018

W związku z coraz częściej występującym zjawiskiem wystawiania przez mieszkańców budynków mebli oraz innych przedmiotów na klatki schodowe oraz korytarze Zarząd SBM „Ateńska” przypomina, że zgodnie z regulaminem używania mieszkań i porządku domowego w SBM „Ateńska” w Warszawie § 13 p.3 „zabrania się przechowywania na balkonach, loggiach i korytarzach przedmiotów oszpecających wygląd domu oraz materiałów ła-twopalnych, żrących i cuchnących”. § 13 p. 4 w/w regulaminu „nie wolno pozostawiać w miejscach wspólnego użytkowania (na klatkach schodowych, korytarzach itp.) żadnych przedmiotów a w szczególności: rowerów, motocykli, wózków dziecięcych, mebli itp.”. Również przepisy przeciwpożarowe wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-stracji w formie Rozporządzenia w dniu 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów w § 4.1. 11 i 12 zabraniają składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszających ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości. Zabronione jest również składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

W stosunku do właścicieli lokali niestosujących się do powyższych przepisów Spółdzielnia zgodnie z § 37.1 i 2 Statutu rozpocznie procedurę wykluczenia z pocztu członków oraz wystąpi do Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, co może skutkować ukaraniem właścicieli przedmiotów wystawionych na klatkę schodową mandatem karnym.